چه کسی مانع ترور امام حسین (ع) قبل از واقعه عاشورا شد؟

رجبی دوانی کارشناس و محقق تاریخ اسلام، بخشی از زندگی «اَبوثُمامه صائدی» از یاران امام حسین (ع) را تشریح کرد.